“Semalt” -dan “Ultimate Budget Friendly SEO” guraly


Býudjetden habardar telekeçi hökmünde, bäsdeşlikden birnäçe ädim öňde durmagyň täze ýollaryny gözleýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, kiçi ýa-da çäkli býudjet, iň gowy ýoly tapmak üçin ýeterlik ýer bermeýär. Dünýäniň häzirki ýagdaýy bilen birlikde, amallaryňyzyň köpüsini onlaýn (elektron söwda) geçirmek, ýaşamak üçin iň gowy strategiýa öwrüldi.

Emma onlaýn hereket etmek üstünlik gazanmagy kepillendirmeýär. Onlaýn hereket etmegiň birnäçe peýdasynyň bardygyny bilýänligiňiz sebäpli, bäsleşigiňiziň hem bu hakykatdan habarlydygyny çaklamak ygtybarlydyr. Bu, şol bir pudakda birmeňzeş tomaşaçylara ýüzlenmek üçin birnäçe kärhananyňyzyň bardygyny aňladýar. Bu ýaryşda fonda ýitirim bolmak adaty zat.

Google ýaly gözleg motorlary, ulanyjylarynyň talaplary üçin iň täze we iň möhüm mazmuny alýandyklaryna göz ýetirmek üçin reýtinglerini yzygiderli täzeläp durýarlar, SERP-de ýokary derejäňizi üpjün etmekde dogry gurallaryňyzyň bolmagy möhümdir.

SEO (Gözleg motory optimizasiýasy) bilen kömek etmek üçin “Ubersuggest” ýa-da “Ahrefs” -e abuna ýazylyp bilersiňiz, ýöne bu gurallar gaty gymmat we görkezýän maglumatlary bilen näme etmelidigiňizi bilmeseňiz ýa-da bolsaňyz, has uly ýitgi bolar. näme gözleýändigiňi bilemok.

Gynansagam, iň ýokary derejeli SEO programmalarynyň köpüsi, bu maglumatlary nädip dolandyrmalydygyny eýýäm bilýän hünärmen marketologlar üçin döredildi. Şeýle programmalary ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, has köp pul sarp edilmegini aňladýan şeýle tejribeli birini işe almaly. Ortaça, ýylda azyndan altmyş uly pul tölemeli bolarsyňyz! Bu, kollejden çykan biri üçin.

Şeýlelik bilen, býudjetdäki kiçi telekeçi ýolda maglumatlary nädip dolandyrmalydygyny öwrenip, bu gymmatly maglumatlary nädip alyp biler? Semalt's Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli gözleýän jogabydyr! Domen ady üçin bary-ýogy 10 dollar üçin, okamagy we ulanmagy öwredýän okamak materiallaryna aňsatlyk bilen girip, zerur maglumatlaryň hemmesini alyp bilersiňiz. Amalda býudjetden habardar bolmak bilen, size zerur hil maglumatlary alyp bilersiňiz!

SEO esaslary

Gözleg motory optimizasiýasy, sahypalaryňyzdaky mazmuny we tipografiýany öwrenip, web sahypaňyza girýän hiliň we mukdaryň işjeň ýokarlanmagydyr. Adatça, gözleg motory, sahypalaryňyzy gözlegçiler tarapyndan toplanan maglumatlar bilen maglumatlar bazasyndaky beýleki zatlara baha berer.

Gözlegçileriň web sahypaňyza çalt girip-çykmagyny isleýärsiňiz, şonuň üçin köp sanly baglanyşyk we baglanyşyk baglanyşyklary gerek bolar. Bu, sahypaňyzy bahalandyrjak ýeke-täk ölçeg däl; açar sözüň dykyzlygyna, grammatikasyna, dizaýnyna, mazmun ýaşyna-da serederler ...

Uzyn hekaýany gysga etmek üçin, hemme zada serederler we açar sözüňizi saýlamaga gabat gelýän beýleki mazmun bilen deňeşdirmek üçin merkezi merkezine ibererler. Soňra merkezi merkez, SERP balyny saklan ähli mazmuny berer.

SERP gözleg motorynyň netijeler sahypasyny aňladýar; ulanyjy şol açar söz üçin gözleg funksiýasyny ýerine ýetireninde mazmunyňyzyň belli bir açar söz gözleginde peýda boljak tertibi. Elbetde, mazmun SERP-de ýaşy boýunça azalar, şonuň üçin hemişe täze mazmun döretmeli. Üstünlikli makala, gözleg sözüňiziň birinji sahypasynda ýerleşer.

Bu gaty kyn mesele ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne dogry gural size hiç wagt göze görünmeýän boşluklary kesgitlemäge kömek edip biler. Şonuň üçin size “Semalt” ýaly gural gerek Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli - web sahypaňyz üstünlikli bolar ýaly bu maglumatlary okamagy we dolandyrmagy öwreder. Getirmeli zadyňyz, öz ugruňyzdaky tejribäňiz we SEO amalyny öwrenmek üçin açyk pikir.

DSD platformasynda işe başlamak

Nädip başlap bilersiňiz? Elbetde, hasaba durmak bilen! Web sahypasynyň ilki bilen sorajak zady, nädip ýazylmak isleýändigiňizdir. Google, Facebook ýa-da Hasap döredip bilersiňiz. “Google” ýa-da “Facebook” -y saýlasaňyz, “Dedicated SEO” dolandyryş paneli degişli giriş maglumatlarynyň hemmesini şol girişden çykarar we hasabyňyzyň jikme-jikliklerine ulanar.

“Semalt” -yň şahsy maglumatlaryňyzy doldurmagy gowy däl bolsa, hasap açyp, özüňizde goýup bilersiňiz. Geljekde bu maglumatlary düzetmeli bolsaňyz, sag tarapdaky ýokarky burçdaky ulanyjy adynyň düwmesine basyp, hasabyňyza girip bilersiňiz, Semalt web sahypaňyza çalt girip başlamagyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin bu tanyş usuly döretdi. .

Ulanylanda mümkin boldugyça özüňizi rahat duýmagyňyzy isledik, ulanyjy adyňyzyň çep tarapynda dil saýlamak düwmesi bar. “Semalt” -yň bagyşlanan SEO dolandyryş panelini on bir dürli dilde ulanyp bilersiňiz! Şol düwmäniň çep tarapynda üç nokat bar bolan köpürjik nyşany; şeýlelik bilen, ýüze çykan islendik meselede size kömek etmek üçin Semalt-dan SEO hünärmenine jaň edip bilersiňiz Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli.

Kimdir biri mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşar. Derrew kömek isleseňiz, her sahypada maglumat alyp boljak gök "Sahypa gollanmasyny görüň" paneli bar. Soňra saklap bilersiňiz we sagyň ýokarky burçundaky lampa nyşanyny basyp maglumatlara girip bilersiňiz. Seresap boluň; gollanmadan diňe bir gezek geçip bilersiňiz. Bagtymyza, bu gollanmalaryň hemmesi özbaşdak. Şonuň üçin bellik alyp bilersiňiz, depderçäňiziň açykdygyna göz ýetiriň.Näme gowulaşdyrmalydygyňyzy anyklamaga kömek etmek üçin Semalt iki sany yzarlaýyş usulyny döretdi - tegelek göterim grafigi we reňkli köpürjikler.

Tegelek grafika üçin - her bir grafika belli bir bölüme 100-den 0.100-90 aralygynda baha berer, bu bölümiň ajaýyp görünýändigini aňladýar; 89-50, bölümiň käbir gowulaşmalary ulanyp biljekdigini aňladýar, 50-0 bolsa bu meselä çuňňur çemeleşmelidigiňizi aňladýar.

Tegelek köpürjikler bilen - ýaşyl gitmäge taýýardygyňyzy aňladýar, mämişi biraz gowulaşmagy ulanyp biljekdigiňizi, gyzyl bolsa bu meselä çuňňur çemeleşmelidigiňizi aňladýar.

Örän aňsat, şeýlemi? Bu, bagyşlanan SEO dolandyryş panelini öwrenmäge taýýardygyňyzy aňladýarmy? Şeýle bolsa, çep tarapdaky ýokarky burçdaky iki setiri basyň we yzarlaň.Dolandyryş panelini açanyňyzdan soň, işiňiziň gowulaşmagy üçin zerur netijeleri almaga kömek etjek sekiz wariant taparsyňyz.

Web sahypasynyň sanawy

Bu sanaw, dürli domenleriň arasynda aňsatlyk bilen çalşyp bilersiňiz, bagyşlanan SEO dolandyryş paneline goýan ähli domenleriňizi saklar. Şeýlelik bilen, sanlaryňyza we bäsleşigiň sanlaryna gözegçilik edip bilersiňiz. Bäsleşigiňizi bu guralda görüp bilersiňizmi? Semalt domeniň kimdigini soramaýar, bu bir domen üçin 10 dollar töleýänçäňiz islän web sahypaňyza seredip bilersiňiz. Ine, bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, bäsdeşlikden öňde durmaga kömek edýär.

Sahypa düwmesini goşuň

Web sahypasynyň sanawyny şeýle köpeldýärsiňiz. Bir gezekde bir domen goýup, birbada birnäçe domen ýazyp ýa-da öwrenmek isleýän ähli domenleriňiz bilen sanaw ýükläp bilersiňiz. Gözlegleriňizi gysgaltmak üçin hatda käbir açar sözleri bölüp bilersiňiz.

Dolandyryş paneli

Bu, web sahypaňyzyň sanawyna girizen her bir domeniňize gysgaça syn berýär.Aboveokardaky nusgadan görnüşi ýaly, Kmart hem, CVS hem SEO nukdaýnazaryndan gaty erbet işleýär. Erbet SEO baly bilen hem, bu maglumatlar bilen edip boljak köp zat bar. TOPS-da açar sözlerini nähili ulanýandyklaryna seredip, näme etmeli däldigini kesgitläp bilersiňiz. Käwagt näme etmeli däldigiňizi bilmek, üstünlikli kärhanalara seretmek ýaly peýdaly bolup biler.

Bulardan, bu sanlara has çuňňur çümmek üçin her ölçege basyp bilersiňiz.

SERP

SERP-e bassaňyz, üç wariant ýüze çykar:
 • TOPS-daky açar sözler
 • Iň gowy sahypalar
 • Bäsdeşler
Her bir wariant web sahypaňyzyň uly bölegini bozar we nädip gowulaşdyryp boljakdygyňyz barada maslahat berer. Dogry ulanylsa, bu maglumatlar sizi yzygiderli müşderileriň akymyna ugrukdyrar.

Web sahypa analizatory

Web sahypasy seljerijisi, ýokarda görkezilen yzarlamak usullaryny ulanyp, web sahypaňyzyň nähili işleýändigini size habar berer:
 • Audhli barlaglar
 • Üstünlikli barlaglar
 • Rorsalňyşlyklar
 • Duýduryş
 • Esasy maglumat
Üstünlikli barlaglar nämäniň işleýändigini görkezer, Duýduryşlar gowulaşmagyň nämä gerekdigini görkezer, säwlikler indi edilmeli zatlary görkezer, Esasy maglumatlar müşderileriňiziň näme görjekdigini görkezer. Audhli barlaglar hemme zadyň doly bölünişigini berer.

Mazmuny

Mazmun iki kategoriýa bölünýär:
 • Sahypanyň özboluşlylygy
 • Sahypanyň özboluşlylygy
Bu wariantlaryň ikisi-de mazmunyňyzyň asyl nusgasyna sereder. Ikisiniň arasyndaky iň uly tapawut, Sahypanyň özboluşlylygy belli bir sahypa gönükdiriler we web sahypasynyň özboluşlylygy bütin web sahypaňyzda ulanylýan açar sözlere gönükdiriler.

Sahypanyň tizligi

Bu, sahypaňyzyň dürli enjamlara näderejede ýüklenjekdigini we ýokarda görkezilen masştabdan peýdalanyp meseleleriňizi nädip çözmelidigini görkezer.

Hasabat merkezi

Hasabatlaryňyzy bäş wariant alyp bilersiňiz:
 • Hasabat döretmek: kesgitlenen ölçeg esasynda hasabat döredýär.
 • Eltip beriş meýilnamasyny dörediň: "Hasabat döretmek" hereketini awtomatlaşdyrýar.
 • Hasabat gowşuryş tertibi: görkezilen adamlara e-poçta hasabatlary.
 • Ak bellik şablony: döredilen hasabatlara logotipleriňizi goşýar.
 • Eltip beriş şablony: e-poçta hasabatlaryna logotipleriňizi goşýar.

Netije

Görşüňiz ýaly, Semalt Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli Kiçijik bir telekeçiniň onlaýn maýa goýup başlamagy üçin zerur zatlary bar - hünär kömegi bilen maglumatlary aňsatlyk bilen dolandyrmagy öwredip biljek bahany tygşytlaýan gural. Geň galdyrýan zat, bu hyzmatyň diňe bir domeniň bahasy 10 dollar! Alýan maglumatlaryňyzyň mukdary üçin bu ajaýyp baha! Näme garaşýarsyň? Hasabyňyzy şu gün dörediň!

mass gmail